Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Volejte ZDARMA 800 888 868

Po-Čt 8:00-17:00, 8:00-16:00

Nákupní košík
Celkem bez DPH:
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH:
0 Kč

Chcete dopravu zdarma? Přidejte zboží za 5 000 Kč.

0 Kč 2 500 Kč 5 000 Kč

0 Kč
Domů »  Náhradní plnění

Náhradní plnění

S námi můžete ušetřit své peníze využitím náhradního plnění

Firma Enprag s.r.o. nabízí firmám s více než 25 zaměstnanci, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob, možnost nákupu zboží formou tzv. "náhradního plnění".

 

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81 (úplné znění zde)

 1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.
 2. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní
  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).
 3. Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).
 4. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.
 5. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

 

§18, odst. 1 vyhlášky č. 518 (úplné znění), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Informaci o průměrné mzdě se dozvíte na stránce Mzdy Českého statistického úřadu. Na stránce je také uvedeno, kdy budou zveřejněny aktualizované informace o průměrné mzdě.

Výše odvodu do státního rozpočtu za pracovníky se ZPS:
Odvod do státního rozpočtu od 1.1. 2005 činí za jednoho pracovníka 2,5 násobek průměrné mzdy tj. 57.355,- Kč ročně (pro r. 2008).
Při odebrání služby od firmy zaměstnávající 50% občanů se ZPS záleží na objemu plateb odebraných ve sledovaném kalendářním roce k započtení do plnění povinného podílu. Mění se každoročně s výpočtem Českého statistického úřadu k průměrnému měsíčnímu výdělku z předcházejícího kalendářního roku.

Podle zákona, jestliže máte více než 25 zaměstnanců a přitom nezaměstnáváte dostatečný počet zdravotně postižených (ZP), byste měli platit pokuty státu – asi 50.000 Kč za každé neobsazené místo. Zákon však nabízí ještě jednu cestu, jak podpořit zaměstnávání postižených, a to odebíráním služeb nebo výrobků od subjektů, které samy zaměstnávají velký počet ZP.

Výpočet potřebné výše náhradního plnění stanovuje Vyhláška č. 518/2004 Sb. a zejména její § 18. Níže uvádíme příklad, jak lze splnit povinnosti dané právními předpisy.

PŘÍKLAD:
Celkový počet zaměstnanců Vaší společnosti: 100 osob
Z toho osob se zdravotním postižením: 0 osob
100/25 => potřebujete nahradit povinnost zaměstnávat: 4 osoby se ZPS

ŘEŠENÍ:
a) zaměstnáte 4 osoby se zdravotním postižením
b) odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn. 4 x (7 x 22.896,- Kč) = 4 x 160.272,- Kč = 641.088,- Kč
c) odvedete do státního rozpočtu částku za 4 osoby tzn. 4 x (2,5 x 22.896,- Kč) = 4 x 57.240,- Kč = 228.960,- Kč

Pokud tedy povinnost zaměstnat 4 osoby ze ZPS nahradíte tím, že odeberete naše výrobky, ušetříte nejen cca 35,7%,
ale také pomůžete lidem se zdravotním postižením uplatnit své schopnosti na trhu práce.

Pokud máte jiný počet zaměstnanců nebo třeba několik postižených zaměstnáváte, čímž máte povinnost částečně splněnou, napiště nám na e-mail info@kovovynabytek.cz, rádi pro váš konkrétní případ vypočteme, zda máte povinnost splněnou nebo jestli a v jaké míře byste měli ještě povinnost naplnit. K výpočtu potřebujeme znát celkový počet zaměstnanců, počet osob se ZPS a v jakém objemu byly k dnešnímu dni odebrány služby nebo zboží (uveďte prosím zda je částka včetně nebo bez DPH). Pro vaši rychlou orientaci můžete též použít náš kalkulátor:

 

Další užitečné informace:

Minimální mzda od 1. srpna roku 2013 činí 8 500 Kč. Informaci o minimální mzdě se dozvíte na stránce Minimální mzda Ministerstva práce a sociálních věcí. Na stránce je také uveden další vývoj výpočtu minimální mzdy.

Ceny dopravného