Volejte ZDARMA 800 888 868, Po-Čt 8:00-17:00, 8:00-16:00

0 Kč

Celkem bez DPH:
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH:
0 Kč

Náhradní plnění

S námi můžete ušetřit své peníze využitím náhradního plnění

Firma Enprag s.r.o. nabízí firmám s více než 25 zaměstnanci, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob, možnost nákupu zboží formou tzv. "náhradního plnění".

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81 (úplné znění zde)

 1. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

 2. Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,

  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

  3. odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

 3. Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

 4. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

 5. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§18, odst. 1 vyhlášky č. 518 (úplné znění), kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO ROČNÍHO PŘEPOČTENÉHO POČTU ZAMĚSTNANCŮ:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců představuje součet zaměstnaných osob v předpokládaném pracovním poměru a v předpokládané době zaměstnání. Zde musíte brát v potaz např. i poloviční úvazky započtené na celý rok jako 0,5 osob, či na půl roku 0,25 osob; dále je nutné zohlednit dny pracovní neschopnosti, dny dovolené ap. Postup výpočtu průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců je popsán ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. v § 15-20. Výpočty se provádějí na dvě platná desetinná místa.

POVINNÝ PODÍL

Povinný podíl zaměstnávání OZP činí min. 4 % zaměstnanců se zdravotním postižením k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců.

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 2018

Objem odběru náhradního plnění za 1 přepočtenou OZP je stanoven 7násobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

ODVOD STÁTU 2018

Odvod státu za 1 nezaměstnanou OZP v povinném podílu činí 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí daného kalendářního roku, ve kterém povinnost zaměstnávání OZP vznikla.

PŘÍKLAD:
Celkový počet zaměstnanců Vaší společnosti: 100 osob
Z toho osob se zdravotním postižením: 0 osob
100/25 => potřebujete nahradit povinnost zaměstnávat: 4 osoby se ZPS

ŘEŠENÍ:
a) zaměstnáte 4 osoby se zdravotním postižením
b) odeberete výrobky nebo služby za 4 osoby tzn. 4 x (7 x 31.225 Kč*) = 4 x 218.575 Kč = 874.300 Kč
c) odvedete do státního rozpočtu částku za 4 osoby tzn. 4 x (2,5 x 31.225 Kč*) = 4 x 78.062,50 Kč = 312.250 Kč

Pokud tedy povinnost zaměstnat 4 osoby ze ZPS nahradíte tím, že odeberete naše výrobky, nejen že ušetříte, ale také pomůžete lidem se zdravotním postižením uplatnit své schopnosti na trhu práce.

* 31.225 Kč je průměrná měsíční mzda za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku 2018 (info o průměrných mzdách zde)

Pokud máte jiný počet zaměstnanců nebo třeba několik postižených zaměstnáváte, čímž máte povinnost částečně splněnou, napiště nám na e-mail info@kovovynabytek.cz, rádi pro váš konkrétní případ vypočteme, zda máte povinnost splněnou nebo jestli a v jaké míře byste měli ještě povinnost naplnit. K výpočtu potřebujeme znát celkový počet zaměstnanců, počet osob se ZPS a v jakém objemu byly k dnešnímu dni odebrány služby nebo zboží (uveďte prosím zda je částka včetně nebo bez DPH). Pro vaši rychlou orientaci můžete též použít náš kalkulátor:

Minimální mzda od 1. ledna roku 2019 činí 13.350 Kč. Informaci o minimální mzdě se dozvíte na stránce Minimální mzda Ministerstva práce a sociálních věcí. Na stránce je také uveden další vývoj výpočtu minimální mzdy.