Volejte ZDARMA 800 888 868, Po-Čt 8:00-17:00, 8:00-16:00

0 Kč

Celkem bez DPH:
0 Kč
Celkem k úhradě s DPH:
0 Kč

Reklamace

Postup při případné reklamaci a platný reklamační řád

Jakoukoliv reklamaci nebo stížnost zasílejte prosím pomocí reklamačního formuláře na našem webu. Pro registrované zákazníky je k dispozici reklamační formulář přímo v uživatelském účtu. Oprávněné reklamace řešíme bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů podle platného reklamačního řádu.

DŮLEŽITÉ: Pokud po dodání objednaného zboží zjistíte jiné než zjevné poškození (pod neporušeným obalem), které je pravděpodobně způsobené přepravou, je bezpodmínečně nutné reklamovat toto poškození nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy vám byla zásilka doručena. Současně vás žádáme o uchování obalu, ve kterém byla zásilka doručena a zaslání písemné informace o rozsahu poškození a fotodokumentaci na výše uvedený e-mail. Reklamace mechanického poškození tohoto druhu uplatněná po tomto termínu bude zamítnuta.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení:

 • Tento reklamační řád je stanoven v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, má jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením věci obvyklým používáním, nesprávnou manipulací, neoprávněnými zásahy do zboží (přístrojů), porušením plomb, pečetí, poškozením vodou, ohněm, statickou a atmosférickou elektřinou a jinými živly či vyšší mocí. Dále pak za vady vzniklé přepólováním, přepětím nebo poškozením baterií či akumulátorů, jakož i za vady na zboží upravovaném a povrchově poškozeném.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu pak prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 • Prodávající poskytuje na prodávané spotřební zboží záruční dobu 24 měsíců. V případě, že je obvyklá životnost zboží a nebo lhůta spotřeby kratší, končí záruční doba uplynutím této lhůty.
 • Na žádost kupujícího poskytne prodávající záruku písemnou formou (záruční list). Pokud není záruční list vystaven, postačuje vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo a informace o zakoupeném zboží.
 • Na poskytované služby je záruka 3 měsíce, pokud není smluvně dohodnuta delší.
 • Pokud se vady na zboží projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, považují se za existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V tomto případě má kupující právo na výměnu, opravu nebo slevu z ceny, a to bez zbytečného odkladu. Ve složitějších případech si prodávající vyhrazuje právo rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů. O uplatnění reklamace je prodávající povinen vydat potvrzení.
 • Projeví-li se vady během následujících osmnácti měsíců, je prodávající povinen vadu do 30 dnů bezplatně odstranit. Po této době je závada klasifikována jako neopravitelná a kupující má nárok na výměnu nebo vrácení peněz
 • Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.
 • Prodávající nevyhoví reklamaci po uplynutí záruční doby.
 • Při prodeji nebo při poskytování služeb mimo ohlášenou provozovnu (např. na výstavách apod.) poskytne prodávající na žádost kupujícího ústní informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, zejména název nebo jméno a adresu prodávajícího, kde může kupující i po ukončení takového prodeje nebo poskytování služeb uplatnit reklamaci.
 • Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout.
 • Reklamace uplatňované prodávajícím vůči svým dodavatelům neovlivňují vyřízení oprávněných reklamací kupujícího.
 • Při vrácení exportní zásilky uhrazené zálohovou fakturou bude dobropisována částka snížená o vynaložené náklady za vrácení zásilky.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující musí reklamaci zjištěné vady uplatnit v záruční době bez zbytečného prodlení poté, co se vada projevila.
 • Reklamace zboží upraveného podle přání spotřebitele se řídí § 53, odst. 8 Občanského zákoníku.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že nebyla věc použita, může kupující místo odstranění vady požadovat výměnu věci (případně její součásti).
 • Pokud se na výrobku vyskytne větší počet odstranitelných vad nebo se tatáž vada vyskytne opakovaně, má kupující stejná práva jako v případě vady neodstranitelné.
 • Při vadě neodstranitelné má kupující právo buď na výměnu věci za bezvadnou nebo může od smlouvy odstoupit (= vrátit věc a požadovat vrácení peněz).
 • Kupující může požadovat také slevu. Ta se poskytne v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu. V tomto případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.
 • Kupující se musí s reklamací obrátit na místo, kde vadnou věc koupil. S výjimkou případů, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším.
 • Odpovědnost za vady vzniklé při transportu je kupující povinen uplatňovat u dopravce. (Prodávající doporučuje nepřebírat viditelně poškozené zásilky, popř. uplatňovat škodu ihned při převzetí zboží). Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce se řídí podmínkami daného přepravce.
 • Kupující je povinen reklamovat zboží kompletní. Pro nadstandardní záruku platí vrácení původního zboží v originálním obalu. Při zasílání reklamací poštou je povinen doručit zboží zpět vyplaceně.
 • Při nákupu zboží prostřednictvím Elektronického objednávkového systému (nikoli v kamenných provozovnách prodávajícího) má kupující 14 denní lhůtu na rozmyšlení a vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží.

Mimosoudní řešení sporu:

 • Návod, jak řešit případný spotřebitelský spor mimosoudně, naleznete zde.